Віа гра інструкція ціна силденафил на женщин

Якщо тільда стоїть після основного слова, складне слово пишеться роздільно, нпр.: any = один, якийсь: not ~ (= not any) = ніякий.

В основному слові закінчення відділене від пня простопадною (часто крапкованою) рискою, нпр.: admire = подивляти; ~ation (= admiration [aedmi'reijan]) = по/швляння; adventure = пригода; ~er (adventurer) = авантурник.

(обр.) давати волю (почуванням); провітрювати; визказувати ventilate (? закладатися Іплата\ wages ( T weid3iz) винагорода, за-/ Wag(g)on ( T waeg9n)вантажний віз; ег візник; треновий вояк wagtail (vaegteil) вертихвістка, плиска waif (weif) загублена річ або тварина; річ із розбитого корабля ; безрідний; ^ s and strays бездоглядні діти wail (weil) 1. оплакувати, жаліти waist (weist) стан (на тілі); перехват; Ам. ^weskat) камізолька; куртка, фуфайка, тілогрійка wait (weit) 1. aut) зношений,зужитий, знищений; ослаблений, виснажений worrier('wari9) мучитель, -ка; кат worry (*wari) 1. журитися, старатися, мучитися; шарпати; дратувати worse (w9:s) fcompar. р.) wrestlje (reel) боротися, дужатися; ег борець, атлет; ling Creslig) дужання, змагання,борня wretch (retj") негідник, нікчемник; ed (Tetjid) нещасний, нужденний; жалісний, бідолашний; edness (; idnis) біда, нужда, злидні wrick (rik) 1. скручування; переінакшення; звихнення) wriggle (rigl) крутити(ся) сюди й туди; витися wright (rait) в зложеннях:...виробник wring, wrung, wrung (гіг), глц) заломлювати (руки); викручувати (білизну); вириватися (з - from); давити; непокоїти, мучити ; скрутити В'ЯЗИ ; ing wet перемоклий до нитки wrinkle (Tiijkl) 1. кривда, несправедливість, неправда; образа, зневага; 2. перекручений, фальшивий, - о; несправедливий, неправдивий,-неслушний; не в х порядку; 3. промені ікс або Рент- ХіП., Xmas Christmas Ґена X-Vay ( T eke T rei) пересвітлювати I xylophone ('zailofoun) ксилофон yacht (jot) 1. їхати яхтом; плисти під вітрилами; ing вітрильний, яхтовий спорт yank щ.

отвір; діра; відтулина; зад(ниця) [риб, птахів]; 2. бичувати, бити (сметану); кидати; рвати; обвивати; to oft скоро забирати геть; -cord (' ko:d) шнурок, мотузок бича, батога; рід сукна; per наганяч; ping (' ріп) порція буків; (ping ; -top C~[iij]top) дзиґа; фуркало; saw c^so:) лисячий хвіст whirl r) (*wo:) 1.дзижчання,свист (стріли), бреніння; 2. черв'як, хробак; нарізка (ґвинта); вуж холодильника ; 2. в -, під - крастися (до - into); eaten^ i:tn) червивий wormwood С wud) полин (бот.) wormy ( T w9imi) червивий worn-out ( T wo:n? о.); перекручувати; звихати; звихнути; to open рушати в дорогу; ing * iron irj'aien) лом, плішня wrest (rest) перекручувати; вириватися (комусь - from а. кивок, натяк; несподівана думка, вигадка, помисл wrist (rist) суглоб, згиб руки; let (тів[tllit) браслет; рукавна пов'язка (як охорона); let-watch (Tis[tjlit wotj) ручний, на руку годинник writ (rit) наказ,розпорядження; of assistance) наказ конфіскати; of attachement наказ арештування; s lor an election росписання виборів write, wrote, written (rait, rout, write 188 year ritn) писати; in pencil олівцем; ~ in ink чорнилом; to down записувати, нотувати; to ^off скоро писати (лист); відписувати; to ' up оголошувати, оповіщати; to for замовляти (на письмі) writer (Taita) писар; письменник: автор; вшкотії: to the signet нотар; ship посада писаря writing ('raitir]) писання; стаття; завдання; документ,акт; стиль; in на письмі; block ( blok) бльок до писання; case (' keis) течка; paper/ реї ре) папір до писання, писальний папір written (ritn) [ написаний; письмовий, письменний, на письмі; evidence доказ документами; pass виказка, довідка wrong (гог)) 1.

правдивий, щирий, дійсний; the same той самий, саме той; to the bone до (самої) кісточки; the ~ thing саме те, якраз те; the thought вже сама думка Very ( ) light світляна ракета; ~ pistol світляна (ракетова) пістоля vesicle ( T vesikl) міхурчик vessel (*vesl) посуд; (анат.) судина; судно, корабель, віз, сани, авто, і. (зал.) плятформа, площадка; [d]train швидкий поїзд vestige (*vestid3) СЛІД [ОДЯҐ\ ves tmen t ( T ves [t] m9nt) (урядовий) / vestry ( T v etri) захристія; man церк. (м'ясні) страви vibrate (vai T breit) дрижати, вібрувати, бреніти; ion ( 'breijgn) колихання, вібрація, коливання, дрижання, тремтіння; огу ( T vaibr9t9ri) КОЛИВа ЛЬНИЙ vicar (чік9) сотрудник; ~age ( rid3) парохіяльний дім, парохія vice (vais) хиба, проступок vice (vais) лещата (шрубштак) vice ('vaisi) замість; (vais)... versa ('vaisiv9is9) навпаки vicinity ^і т віпіи)сусідство;близькість vicious ( T vij*9s) помилковий, хибний; розпусний; лихий, злосливий victim ( T viktim) жертва; ize ( timaiz) жертвувати, приносити в жертву; надувати, обдурювати victor ( T vikt9) переможець, витязь; іа (vik4o:ri9) легка однокінка, бідка; ious (vik4o:ri9s) переможний; У ( T vikt9ri) перемога victual ( T vitl) 1. vilin) кріпак, -чка vindicat e ('vindikeit) оправдуватися) (перед, ВІД - from) ; Об Ороняти; вимагати (для - to, for); ion (? vivid) жвавий; живий'; fy ( T vivifai) ОЖИВЛЯТИ(СЯ) vixen ( T viksn) лисиця; сварлива жінка, сварливиця viz. пустий, порожній; не обсаджений; безцільний; нікчемний, марний; of вільний від; бідний на; без; 2. ви-, о-порожнювати; уневажнити; апсе (' dans) звільнення; ви-, о-порожнення; ness порожнеча, порожнява vol. прохід, мандріе ка; крок; пастівник, вигін; to get, to go for a іти на прохід, прогулянку; 2.

дуже, вельми; the best щось найкраще, найліпше ; much дуже багато; 2. набуті права vestibule ('vestibjuil) притвір, вестибюль; Ам. одягати vet (erlnarlan) (vet[9ri'n 9ri9nj) ветеринар, коновал vetch (vetj) вика veteran (*vet[e]r[9]n) 1. ветеран veterinary (vet) ('ventri, 'vet[a]rin[9]ri) 1. ветеринарний; ветеринар (ЗВИЧа ЙНО surgeon) veto Cviitou) 1. 'veksidli) Сердитий, досадний; спірний (питання) via c V ai9) через (на листах) viands ( f vai9ndz) МН. lent) сторожкий, чуйний vigorous ( T vig[e]r9s) СИЛЬНИЙ, могутній; енерґійний; категоричний Vigour (*vig9) сила, міць, енерґія; (обр.) натиск, притиск vile (vail) звичайний, простий; низький; ПІДЛИЙ; нужденний; ness підлість village ( T vilid3) село; г селянин, селянка; green ( grim) сільське оболоння; пасовисько, толока 4 villain (*vil9n) падлюка, поганець, шельма, крутій; ous ( т 9з) ганебний, нечесний, підлий; У ПІДЛІСТЬ; крутійство, шахрайство villein (? ('weikan) з -, про - будити(ся); (обр.) спонукати, заохочувати walk (wo:k) 1.

with а дужий, здатний, здібний ; зовсім відповідний; ful : ( T ven[d]3ful) (рет.) МСТИВИЙ venial (*vi:ni9l) вибачливий; легкий venison (чеп[і]*п) дичина (м'ясо) venom ( T ven9m) (гадюча) отруя; OUS ( 9в) отруйний venous ( T vi:n9e) жильний vent (v9nt) 1. вир: pool (*W9: DU:1) ВИР: ~ v/ 1 iirlwlnd wije wind (» wind) вихор; повітряна труба ivlusht (wijt) псс! спричинник; ^ s робітничий ко- j лектив, склад І workhouse C^haus) богадільня, І дім для вбогих і working ('waikiij) 1. працівний, праців- І ничий, робочий; ^day робочий день workman ( T wo:km9n) робітник, ремісник; ship (-Jip) умілість; вправність, звинність, спритність; виріб workjroom ('waikrum) робітня; shop Cwaiksfop) варстат (для багатьох робітників); woman С wumon) робітниця world (w9ild) світ; (обр.) сила, маса; all over the по всьому світу; in the на світі; liness ( т linis) світськість; Іу світський; земний; wide'(^waid) широко поширений,розповсюджений worm (w9im) 1. обвивати; крутити; скручувати; викручувати ; ВИр ИВат И(СЯ) (КОМУСЬ - from s. гавкання, гавкіт, брехання yard (jaid) ярд (міра довжини =0,914 м); рея (корабельна) yard ( ) двір, подвір'я, садиба yarn (jam) 1.

vaepid) звітрілий; несмачний vaporise ( T veip9raiz) ви-паровати; переміняти(ся) в газ vapour ( T veip9) 1. при -, за -, слонити; (обр.) закривати, затаювати vein (vein) жила, вена, нахил; настрій vellum ( T vel9m) веліновий папір, пергамен (до писання) velocity(vi T lositi) швидкість,прудкість, скорість velvet ( T velvit) 1. оксамитний; een (v9lv94iln) вельвет, бавовняний оксамит venal (viinl) купний, продажний; ity (vi'nasliti) продажність vend (vend) продавати; ег, or (*vend9) крамар, - ка, продавець, продавчиця; Ible ( dibl) продажний; збутний, що йде veneer (vi T ni9) 1. форнірувати venerable ( T ven[9]r9bl) високоповажаний, високодостойний venerate ( T ven9reit) шану вати,по-, читати, поважати; ion ( т геі- J9n) поважання, шана, убожан- НЯ, звеличання; ОГ ( T ven9reit9) поклонник venereal (vi T ni9ri9l) любовний; статевий; венеричний vengeance ( f ven[d]39ns) пімста;щ. бити піну; стирати, обтирати; сг бокобороди, баки; вуси (кота) Tvhisk(e)y( T wiski) віскі, горівка зо збіжжя whisper (*wbpo) 1. майстерня, фабрика ; рудня; гута; at при роботі, праці; to be off бути безробітним; 2. перемагати, подужати, поконати worsted ( T wu8tid) камґарн, гарус (вовняна матерія) (теж yarn); ткайина, матерія; stockings worth 187 write вовняні панчохи worth (waie) 1. вартий, цінний, дорогий; reading що годиться (про)читати; iness ('waidinis) достойність, гідність; less Cwaiolis) безварт[іс]ний; негідний worthi-while ( r wa:e T wail) варт труду, зусилля; у ( r wa:di) 1. пере-; с-кручування;переінакшення; звихнення); (обр.) біль (розлуки); шрубоключ, нашрубок, мутровий ключ; 2. оповідати історії yarrow (*jaerou) кривавник (бот.) yaw (jo:) хитатися, колихатися yawl (jo:l) легкий вітрильний човен yawn (join) 1.

підземна залізниця (в Англії); growth (' groue)низькі кущі; чагарник; hand (* haend) ПІД РУКОЮ; ПОТа ЙНИЙ; хитрий; лукавий; jaw ( взо:) вилиці, спідня щелепа; let (' 1 'let) піднаймати (нижче вартости); lie ( Чаі) лежати (нижче ЧОГО); (обр.) бути В ОСНОВІ, бути за підставу; підлягати (комусь); ~iine ( 'lain) підкреслювати [владний\ underling (*Міг)) підлеглий, під-/ underlinen ('Andalinin) спідня білизна underlip ( lip) нижня губа undermine ( 'main) підміновувати; (обр.) підкопувати; ~ most ( f ~mou8t) 1. pred3udiet) безсторонній; неупереджений; без забобонів; простодушний, щирий; premeditated ('Anpri'mediteitid) не навмисно, без розмислу, без підготови, імпровізований un: prepared ('Anpri T pead)henpnroтований; prepossessed (*лпр ri:- ра^езонеупереджений; (присл.) без упередження; -presuming (?АНГЛІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ С Л О В Н И К Перша частина: АНГЛІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА з англійською вимовою й коротким нарисом англійської граматики склали Др. ВАСИЛЬ ЛЕВ та ІВАН ВЕРБЯНИЙ НЮРНБЕРҐ-БАЙРОЙТ В-во ЧАС" НЮРНБЕРГ КООПЕРАТИВА»П Р А Ц Я«БАЙРОЙТ AN ENGLISH - UKRAINIAN AND UKRAINIAN - ENGLISH DICTIONARY FIRST PART: ENGLISH - UKRAINIAN GIVIN3 THE ENGLISH PRONUNCIATION AND RUDIMENTS OF ENGLISH GRAMMAR by Dr. rineit) пускати сечу; е Cju9- rin) сеч, сиклини urn (е:п) урна; (обр.) посуд(ина) us (де, 9s) нас usage ('ju:zid3) вживання, ужиток; походження; поводження usance (*ju:z9ns) реченець вексля use (juiz) 1. дверник; майстер церемоній; судовий служник; слуга на залі; педель; 2. хитрість; підступ; лукавство; 2.заманювати; спокушати 4 wilful 184 wireless-set wilful ('wilful) упертий; навмисний; ness ( nis) упертість will, W0ulj,(wil, wud) 1. Більшескладові прикметники ступенюються в спосіб ОПИСО- ВИЙ за ДОПОМОГОЮ more (тої) у вищому І most (moust) у найвищому ступені: fashionable ( T fsejn9bl) МОДНИЙ, more fashionable, most fashionable; necessary ( T nesis[9]ri) потрібний, more necessary, most necessary- Неправильне Геп SS5? ^beet (be8t) bad (baed) ЗЛИЙ havebeen ви they J вони Передминулий час - Past Perfect (palst T p8lfikt) I had had я мав був і т. raiv[a]ld) без супротивників (-ниць), суперників (-ниць); незрівняніш un roll ('лп'гоиі) розгортати, розвивати; -roof ftn'ruf) зривати дах; root (? той світ unselfish ('An'selfif) безкорисний, безкористолюбний,неегоїстичний [ний\ unsenl ('Anient) for неїюклика-і unsettle ('An'setl) заплутувати; робити безладідя І, заколот, збентежити; d несталий, неусталений; неозначений; без сталого осідку [розпускати! переворот, падіння (влади); досада; злість upshot ( T Apjot) вислід, кінець; результат upside ('Apeaid) присл.: down догори дном, без ладу; навиворіт upstairs ( f Aps488z) вгору (по сходах); на горі; противно до: downstairs ('daun'stsaz) вниз (по сходах) upstart ('АрзіаіОдоробкеви Ч; парвеній upstream ('Ap'striim) проти ВОДИ, горі рікою up-train Одрчгеіп) поїзд до головного міста upturn (дрчзіп) під-, на-кидати; підіймати, поставити upward (\Apw8d) 1. (присл.) = s ( z) на-, в-гору; (по]над це; of більше як urban Caiban) міський; е (аг- Ьеіп) чемний, ВВІЧЛИВИЙ; ОСВІчений; ~ ity (arbseniti) чемність urchin (*a:tjm) шельма; мазун urge (aids) наганяти, змушувати (до - to) підкреслювати; псу ( T a:d3ansi) негайна потреба; невідкладна просьба^ nt га:- d^dnt) пекучий, нагальний, неганий, невідкладний urin al ('juaritil) скляна посуди- urinate 171 таіп на на сеч; пісуар; ate ('j^e. дикий; безладний; буйний; авантурничий; розпусний; жадібний; бурхливий; безцільний; to run ДИКО ро- СТИ; 2., S ( я) (рет.) ernes S ( T wiid8nis) пустар; пустеля; пустиня ; :ess дикість ; pig ( pig) дик wile (wail) 1. Прикметники не відміняються ні в однині ні в множині. Коли одно- і двоскладові прикметники кінчаються на -у, воно переходить В -і перед наростком -er, est, HIip.: dry (drai) сухий, drier, driest, sly (slaij ХИТр ИЙ, slier, sliest; happy (*h«pi) Ща СЛИВИЙ, happier, happiest ( T haepi9, *h«pi9st).

Доставка заказа
Отзывы о Віа гра інструкція ціна
5 оценок

Отзывы с оценкой

 100% — 5 отзывов